Guus Meeuwis

PRIVACYVERKLARING MODESTUS

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe Modestus omgaat met jouw persoonsgegevens, indien je bijvoorbeeld onze websites bezoekt, merchandise besteld, een evenement bijwoont of een zakelijke relatie met ons hebt.

Modestus is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens ten aanzien van de verwerkingen als omschreven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan daar dan ook zorgvuldig mee om in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

A. Wie is Modestus?
Modestus is een organisatie die bestaat uit de volgende vennootschappen: Modestus Concerts & Events B.V., Modestus Management B.V., Modestus Records B.V., Modestus Concepts B.V., Modestus Publishing B.V. Deze privacyverklaring is van toepassing op al deze vennootschappen. Met “Modestus” bedoelen we dan ook al deze vennootschappen.

Onze contactgegevens:
Modestus
Postbus 3222
5003 DE Tilburg 

B. Welke persoonsgegevens verwerkt Modestus en voor welke doeleinden?
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring wordt aangegeven, tenzij een ander doeleinde verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

B1. Aanschaf tickets en bezoek evenement
Als je een ticket wil kopen voor een van onze evenementen, dan hebben wij jouw voor- en achternaam, mobiel telefoonnummer en e-mailadres nodig om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Het e-mailadres en mobiele telefoonnummer zijn nodig om tickets en relevante informatie in verband met een betreffend evenement naar je te kunnen sturen. Je voor- en achternaam gebruiken we om de tickets te kunnen personaliseren. Deze gegevens kunnen we ook gebruiken om je te helpen bij eventuele vragen. Ook verwerken we jouw betaalgegevens om de bestelling van tickets te kunnen afhandelen en eventuele fraude te kunnen tegengaan.

Modestus maakt gebruik van derde partijen voor de online verkoop van tickets. De tickets kunnen enkel via de websites van deze derden partijen worden aangeschaft. Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens in opdracht van Modestus en wij sluiten met deze partijen een verwerkersovereenkomst. Als je tickets koopt, dan kunnen deze derden ook persoonsgegevens verwerken voor eigen doeleinden. Modestus is daarvoor niet verantwoordelijk. Voor meer informatie over de verwerkingshandelingen van deze partijen verwijzen we je naar hun privacyverklaring.

Bezoek je een evenement op basis van een (groeps)arrangement, vip arrangement of op uitnodiging, dan hebben we in de meeste gevallen je voor- en achternaam, e-mailadres en postadres nodig. Je e-mailadres gebruiken wij om goed en tijdig met je te kunnen communiceren en je postadres gebruiken wij om je alle tickets en bescheiden toe te kunnen sturen en je toegang te kunnen verlenen tot een evenement.

Tijdens evenementen van Modestus worden er foto- en beeldopnames gemaakt, waarop je mogelijk herkenbaar in beeld kan komen. Deze verwerking zal gebaseerd worden op jouw toestemming daartoe of op een gerechtvaardigd belang van Modestus, zoals om verslag te kunnen doen van deze events, het commercieel exploiteren van beeldregistraties onder andere via TV, internet en (digitale) beelddragers en om te kunnen adverteren voor nieuwe events.

Na een evenement kan Modestus je nog per e-mail benaderen om je bijvoorbeeld interessante informatie te sturen over het evenement dat je hebt bezocht of je te informeren over nieuwe evenementen zodat je al tijdig kaarten kan reserveren. Ook kunnen wij je benaderen met de vraag of je mee wil werken aan een enquête om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Indien er 24 maanden zijn verstreken na aanschaf van je laatste ticket zonder dat je een nieuwe ticket hebt gekocht, zullen we je geen informatie meer toezenden, tenzij je toestemming hebt verleend voor het (langer) toezenden van informatie of wij een inschrijving hebben ontvangen voor onze nieuwsbrief. Vanzelfsprekend kun je op ieder moment aangeven dat je geen informatie meer wenst te ontvangen.

B2. Aanschaf Merchandise
Als je merchandise artikelen wil pre-orderen of bestellen dan hebben wij jouw voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats nodig om de bestelling te verzenden. Het e-mailadres is nodig om een update van jouw producten en/of verzending naar je te kunnen toesturen. Deze gegevens kunnen we ook gebruiken om je te helpen bij eventuele vragen of het aanbieden van service zoals retouneren. Ook verwerken we jouw betaalgegevens om de bestelling van je producten te kunnen afhandelen en eventuele fraude tegen te gaan.

Modestus maakt gebruik van derde partijen voor het versturen van onze producten. Deze partij verwerkt jouw persoonsgegevens in opdracht van Modestus en wij sluiten met deze partijen een verwerkersovereenkomst.

Na een evenement kan Modestus je per e-mail benaderen om je bijvoorbeeld informatie te sturen over nieuwe pre-orders, producten of aanbiedingen. Ook kunnen wij je benaderen met de vraag of je mee wil werken aan een enquête om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Indien er 24 maanden zijn verstreken na aanschaf van je laatste bestelling zullen we je geen informatie meer toezenden, tenzij je toestemming hebt verleend voor het (langer) toezenden van informatie of wij een inschrijving hebben ontvangen voor onze nieuwsbrief. Vanzelfsprekend kun je op ieder moment aangeven dat je geen informatie meer wenst te ontvangen.

B3. Websites en contact
Modestus beheert de volgende websites: www.modestus.nl, www.grootsmeteenzachteg.nl en www.guusmeeuwis.nl. Deze websites noemen wij hierna samen: de “Websites”.

Op (enkele van) de Websites maken wij gebruik van contactformulieren, zodat je op eenvoudige wijze met ons in contact kunt komen. Wij vragen om jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Nadat je het contactformulier hebt ingevuld nemen wij zo spoedig mogelijk per e- mail contact met je op.

Als je een aanvraag wil doen voor het optreden van een artiest, dan kun je daarvoor het boekingsformulier gebruiken. Wij vragen hierbij om jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Vanzelfsprekend proberen we zo spoedig mogelijk te reageren op jouw aanvraag.

B4. Solliciteren
Wil je werken bij Modestus? Stuur dan je CV met daarin je voor- en achternaam, geboortedatum, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en (indien van toepassing) werkervaring, genoten opleidingen en motivatie. De door jou verstrekte gegevens zullen enkel worden gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden en om te beoordelen of je geschikt bent voor de vacante functie. Ook kunnen we beschikbare informatie via openbare bronnen zoals social media raadplegen. Na afloop van de sollicitatieprocedure zullen we jouw gegevens binnen vier weken verwijderen, tenzij je toestemming geeft om jouw gegevens tot één jaar na beëindiging van de procedure te bewaren.

B5. Leveranciers
Wij verwerken ook bepaalde persoonsgegevens van onze leveranciers. Dit betreft de voor- en achternaam, e-mailadressen en telefoonnummers van onze contactpersonen. Ook verwerken wij KvK-gegevens, adresgegevens, de bedrijfsnaam, bankgegevens en BTW-nummers. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van overeenkomsten en om snel te kunnen communiceren.

C. Met wie delen wij persoonsgegevens?
In sommige gevallen delen wij jouw persoonsgegevens met derde partijen. We noemden al eerder de partijen waar je tickets voor onze evenementen kan kopen, maar denk ook aan IT- dienstverleners, bezorgdiensten, evenementenlocaties, overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties, social media partners, Mailblue en partijen die voor ons de marketing verzorgen.

Indien deze derde partijen enkel op onze instructie persoonsgegevens verwerken, sluiten wij met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Wij maken hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben.

Indien sommige partijen buiten de Europese Unie zijn gevestigd, is de doorgifte van persoonsgegevens gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, zijn e rpassende of geschikte waarborgen getroffen met deze partijen, of voldoet de doorgifte aan een van de voorwaarden zoals genoemd in artikel 49 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Je kunt te allen tijde inzage krijgen in deze waarborgen door ons daartoe een e-mail te sturen.

D. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Modestus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

E. We beveiligen jouw gegevens goed
Modestus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

1.  Alle personen die namens Modestus van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
2. We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
3. We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

F. Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om inzage te verzoeken van de persoonsgegevens die door of namens Modestus worden verwerkt. Je hebt daarnaast het recht om een verzoek in te dienen tot correctie en onder bepaalde omstandigheden, tot verwijdering van je gegevens.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij persoonsgegevens verwerken op basis van door jou gegeven toestemming, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Wij zullen uiterlijk binnen één maand reageren op je verzoek. Afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan kunnen we deze termijn nog eens met twee maanden verlengen, waarover we je ook zullen informeren. Als wij jouw verzoek om welke reden dan ook afwijzen, wijzen wij je op deze redenen.

G. Cookies
Op de Websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door jouw browser of applicatie op de harde schijf van jouw apparatuur worden bewaard en die worden uitgelezen door een browser. Wij maken gebruik van cookies om de website te laten functioneren, om de effectiviteit van de website te meten en voor marketingdoeleinden. In ons cookie overzicht beschrijven we alle cookies die gebruikt worden op de Websites.

G1. Functionele cookies
Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken. Onze website maakt gebruik van deze functionele cookies om bijvoorbeeld te onthouden of je cookies geaccepteerd hebt en om te voorkomen dat je meerdere malen op dezelfde melding dient te klikken.

G2. Analytische cookies
Er kunnen cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, door bijvoorbeeld bij te houden hoeveel unieke bezoekers de website bezoeken, hoe de websitebezoekers op onze website terecht zijn gekomen, welke onderdelen van de website zij bezoeken en wanneer. Ook kan met behulp van deze cookies worden bijgehouden welke versie van de website het meest effectief is. De door Modestus geplaatste analytische cookies hebben geen of slechts een geringe impact op jouw privacy.

G3. Tracking cookies
Cookies die worden gebruikt om bepaalde gegevens te verzamelen om je gerichte advertenties te sturen, betreffen trackingcookies. Deze cookies verzamelen gegevens om de websitebezoeker te onderscheiden. Wij zullen jouw toestemming vragen voordat deze cookies worden geplaatst. Een volledig overzicht van alle trackingcookies tref je hieraan. Via Youronlinechoices.com kun je jouw voorkeuren voor interest-based advertising volledig zelf bepalen.

Je kunt via jouw browser-instellingen aangeven dat je automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. In dat geval kan Modestus niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de websites op een juiste manier werken. Hoe je cookies kan beheren, hangt af van welke webbrowser je gebruikt. Meer informatie vind je op Allaboutcookies.org.

H. Nieuwsbrief
Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan versturen wij je e-mailberichten via MailBlue. De persoonsgegevens die wij met MailBlue delen zijn beperkt tot jouw naam en e-mailadres. Je ontvangt maximaal 40 keer per jaar een update van ons per e-mail. Onderaan iedere nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om je af te melden voor deze e-mails. Wij zullen jouw afmelding zo snel mogelijk verwerken.

Vragen of klachten?
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Modestus, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Contactgegevens: info@modestus.nl