Guus Meeuwis

DISCLAIMER

Hartelijk dank voor uw bezoek aan deze website. Wij zijn er trots op u via deze website te kunnen informeren. U kunt de pagina’s van deze website voor eigen niet commercieel gebruik afdrukken, op uw computer opslaan en vanuit uw eigen documenten links met deze website tot stand brengen. Wij wijzen u er echter op dat voor alle bezoekers van deze website en andere websites waarnaar verwezen wordt, bepaalde juridische beperkingen gelden. Wij verzoeken u zich te houden aan de volgende regels.

Deze website bevat informatie die het exclusieve eigendom van Modestus Management is. De website van Guus Meeuwis wordt beheerd door Modestus Management.

Gebruik is acceptatie van deze gebruikersvoorwaarden
Door de website www.guusmeeuwis.nl (hierna: de “site” genoemd) te bezoeken en/of gebruik te maken van de site, gaat u akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

Informatie en beperking van de aansprakelijkheid
Modestus Management zal zich inspannen om juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden op de site, maar geeft geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. De informatie op de website is slechts een bron van algemene informatie en dient bijvoorbeeld niet als een advies. Modestus Management is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van de informatie op de site. Modestus Management behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing te allen tijde aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in de informatie.

Modestus Management geeft geen enkele garantie voor het juist functioneren van de site. Modestus Management is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van uw toegang of gebruik of onmogelijkheid van toegang of gebruik van de site of uw afhankelijkheid van informatie op de site, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Modestus Management. Het gebruik van (informatie op) de site geschiedt volledig voor risico van de gebruiker. Modestus Management is voorts niet aansprakelijk voor schade welke het directe en/of indirecte gevolg is van het gebruik van elektronische middelen waarvan bij communicatie gebruik wordt gemaakt en/of via welke middelen communicatie plaatsvindt, zoals, maar niet beperkt tot, schade die het gevolg is van virussen, storingen en/of vertragingen van elektronische communicatie, interceptie en/of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor de elektronische communicatie.

Externe links 
Het is mogelijk dat de website van Guus Meeuwis links naar websites van derden bevat. Modestus Management is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die een link bevatten naar de site en websites waarnaar de site een link bevat. De privacyverklaring op de site is niet van toepassing op enig andere website dan de site.

Gebruik en Intellectuele eigendomsrechten
De site en de informatie op de site (de daarop voorkomende materialen daarin begrepen) zijn beschermd op grond van het auteursrecht, het naburig recht, het merkrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en ongeautoriseerd gebruik daarvan is onrechtmatig en strafbaar.

Modestus Management verleent u uitsluitend toestemming om (de informatie op) de site te lezen, zien en beluisteren en kopieën daarvan te maken voor uw eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik door het printen of opslaan daarvan. Ieder ander gebruik van de site en de daarop voorkomende informatie is verboden, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Modestus Management. Het is aldus niet toegestaan (informatie op) de site geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te reproduceren, verspreiden, openbaar te maken, ter beschikking te stellen of anderszins te gebruiken voor welk doel of op welke wijze dan ook. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van (de informatie op) de site op een andere website, alsmede het creëren van links, hypertext links en/of deeplinks tussen de site en een externe website is, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Modestus Management.

De site dient normaal gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de site zo te gebruiken dat hiermee het gebruik van andere internetgebruikers wordt gehinderd of het functioneren van de site kan worden belemmerd of beschadigd of de informatie op de site of onderliggende software kan worden aangetast. Het is verboden om materiaal te (doen) plaatsen op de site welke naar het oordeel van Modestus Management als wederrechtelijk, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of op andere manier als illegaal beschouwd kan worden. Indien de site wordt bezocht van buiten Nederland, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale regelgeving.

In het geval u ongevraagde ideeën en/of materialen die bestaan uit teksten, beelden, geluiden, software, informatie of andersoortige communicatie plaatst op de site of per e-mail of anderszins naar Modestus Management verzendt, dan is Modestus Management gerechtigd om deze ideeën en/of materialen zonder enig voorbehoud en kosteloos te gebruiken en/of commercieel te exploiteren en Modestus Management zal niet gehouden zijn aan enige verplichting om vertrouwelijkheid in acht te nemen in verband met bedoelde ideeën en materialen. U vrijwaart Modestus Management van en zult Modestus Management schadeloos dienen te stellen voor iedere aanspraak, vordering en handeling van derden jegens Modestus Management verband houdende met het gebruik en/of de exploitatie van deze ideeën en materialen door of vanwege Modestus Management in het geval dit gebruik of deze exploitatie een inbreuk maakt op enig (intellectueel) eigendomsrecht van derden, danwel anderszins in strijd is met de wet. 

Als u één van de gebruikersvoorwaarden als hierin opgenomen schendt, behoudt Modestus Management zich het recht voor om uw recht om de site te gebruiken onmiddellijk in te trekken, met uitdrukkelijk voorbehoud van haar overige rechten.

Vertrouwelijke gegevens
Persoonsgegevens die via de website van Guus Meeuwis worden verzameld voor o.a. de nieuwsbrieven, worden behandeld in overeenstemming met de privacyverklaring op de site.

Nietigheid
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins niet geldig is, dan tast zulks de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de inhoud en bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met deze gebruikersvoorwaarden zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

www.guusmeeuwis.nl maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken cookies om websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Ook gebruiken we na toestemming cookies om content en advertenties te personaliseren. Onder ‘Instellingen’ kunt u uw voorkeuren personaliseren. Bekijk de privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door jouw browser of applicatie op de harde schijf van jouw apparatuur worden bewaard en die worden uitgelezen door een browser. Wij maken gebruik van cookies om de website te laten functioneren, om de effectiviteit van de website te meten, en voor marketingdoeleinden.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor het volgende domein: www.guusmeeuwis.nl